پیکان
تعمیرگاه مجله یدکجو 

آموزش تعویض تسمه دینام پیکان

آموزش تعوض تسمه دینام پیکان برای این کار شما به یک آچار ۱۳ ویک تالیبر نیاز دارید

خواندن بیشتر
علمی.اقتصادی مجله یدکجو 

پایش وضعیت سنسور پدال گاز خودروهای با دریچه گاز برقی

در خودروهای با موتور بنزینی که دریچه گاز توسط موتور الکتریکی باز و بسته میشود، ارتباط راننده با موتور از طریق پودال گاز و در سیستم های با دریچه گاز مکانیکی بوسیله سیم گاز انجام میگرفت، هم اکنون به دلیل کنترل میزان آییندگی هوای زیست محیطی و همچنین بهره بردن از سیستم های کنترلی همچون سیستم کنتر ل دریچه گاز برقی و سیگنال هوای الکتریکی پدال به ،سرعت خودرو عنوان زمینه ساز این قابلیت ها بسیار حساس هستند . بنابراین از دست رفتن این سیگنال ها الکتریکی باعث عدم وجود…

خواندن بیشتر