علمی.اقتصادی مجله یدکجو 

قیمت خودرو ایرانی قیمتهای قدیم و جدید را مقایسه کنید تا بدانید چه کسی گران فروشی می کند

قیمت خودرو ایرانی قیمتهای قدیم و جدید را مقایسه کنید تا بدانید چه کسی گران فروشی می کند.(قیمت قدیم زیر قیمت جدید هست)

خواندن بیشتر