علمی.اقتصادی مجله یدکجو 

پایش وضعیت سنسور پدال گاز خودروهای با دریچه گاز برقی

در خودروهای با موتور بنزینی که دریچه گاز توسط موتور الکتریکی باز و بسته میشود، ارتباط راننده با موتور از طریق پودال گاز و در سیستم های با دریچه گاز مکانیکی بوسیله سیم گاز انجام میگرفت، هم اکنون به دلیل کنترل میزان آییندگی هوای زیست محیطی و همچنین بهره بردن از سیستم های کنترلی همچون سیستم کنتر ل دریچه گاز برقی و سیگنال هوای الکتریکی پدال به ،سرعت خودرو عنوان زمینه ساز این قابلیت ها بسیار حساس هستند . بنابراین از دست رفتن این سیگنال ها الکتریکی باعث عدم وجود…

خواندن بیشتر