تضمین برگشت پول

فروشگاه آریا تضمین میکند در صورتی که جنس خریداری شده شما دارای مشکل بود و یا آنچه شما خریداری کرده اید با آنچه برای شما ارسال شده است تفاوت داشت. در صورت عدم درخواست شما به تعویض آن جنس و ارسال مجدد با هزینه فروشگاه بدون قید و بند محصول را دریافت و مبلغ پرداختی شما را به شما برگشت خواهد زد. این امر در صورتی است که شما مشتری گرامی نوع و شرکت و مشخصات کامل جنس در خواستی را برا ی فروشگاه ارسال کرده باشید.

هدف ما رضایت شماست.