آموزش تعویض تسمه هیدرولیک و تسمه دینام ریو

ریو

ریو

آموزش تعویض تسمه هیدرولیک و تسمه دینام ریو

باز کردن تسمه هیدرولیک و تسمه دینام ریو

آموزش تعویض تسمه هیدرولیک و تسمه دینام ریو

باز کردن تسمه هیدرولیک و تسمه دینام ریو

تسمه دینام مدل ED4PK885 مناسب برای کیا ریو

ابزار مورد نیاز

بکس ۱۴ -جغجغه – آچار ۱۴ – آچار۱۲ – بکس ۱۲

۱-برای باز کردن تسمه هیدرولیک مهره نگه دارنده پیچ ریگلاژ تسمه را شل می کنید با آچار ۱۴

۲- با بکس ۱۴ و جغجغه پیچ ریگلاز را شل می کنید تا به اندازه ای که تسمه هیدرولیک آزاد شود

۳- با بکس ۱۴ و جغحغه پیچ پایه نگهدارنده پمپ هیدرولیک را شل می کنید و پمپ را به سمت پایین هل می دهید

۴- تسمه روی فولی سر میل لنگ و فولی کولر و پمپ هیدرولیک قرار می گیرد

۵- برای باز کردن تسمه دینام قوطی کنیستر را از جای خود بیرون بکشید

۶- با آچار ۱۲ مهره پیچ ریگلاژ دینام را باز می کنید

۷- با بکس ۱۲ و جغجغه و یا آچار ۱۲ پیچ را شل می کنید تا اندازه ای که تسمه جای خلاصی برای بیرون کشیدن داشته باشد

۸- دینام را بسمت جلو ماشین بکشید تا تسمه آزاد شود اگر احساس کردید که دینام در جای خود خیلی سفت هست پیچ پایه دینام را که از پایین را دست دارد با آچار ۱۴ شل کنید

۹- تسمه روی دینام -واتر پمپ و فولی سر میل لنگ قرار می گیرد

۱۰ ریگلاز تسمه ها نیز باید به انداز های باشد که نه خیلی سفت که پاره شود و نه خیلی شل باشد که صدا دهد

پشتیبانی
ارسال دیدگاه