آموزش تعوض تسمه دینام پیکان

آموزش تعوض تسمه دینام پیکان

آموزش تعویض تسمه دینام آموزش تعوض تسمه دینام پیکان

آموزش تعوض تسمه دینام پیکان

برای این کار شما به یک آچار ۱۳ ویک تالیبر نیاز دارید

شماره فنی تسمه دینام پیکان : ۹٫۵X_825

مرحله اول کابوت ماشین را بالا بزنید

۲- با آچار ۱۳ پیچ روی دینام را شل می کنید

۳-دینام را به سمت بالا می کشید تاجایی که  تسمه شل شود وبیرون بیاید

۴-تسمه کهنه را بیرون می کشید وتسمه نورا روی فولی میل لنگ وواتر پمپ ودینام جا می زنید

۵-با تالیبر یا یک اهرم محکم دینام را به سمت پایین هل می دهید تا جای که تسمه به اندازه یا سانتی متر خلاصی داشته باشد پیچ دینام را سفت می کنید

 

 

پشتیبانی
ارسال دیدگاه