آموزش تعویض ترموستات پیکان

ترموستات

ترموستات

آموزش تعویض ترموستات

 

آموزش تعویض ترموستات پیکان

برای این کار شما به بکس ۱۳ رابط کوتاه وجغجغه ودو سو نیاز دارید

۱-ماشین خنک باشد وبست روی شلنگ ترموستات را شل می کنید وشلنگ را بیرون می کشید

۲-با اچار دو پیچ روی در ترموستات را باز می کنید

۳-در را بلند کرده وترموستات کهنه  را بیرون می کشید

۴-جای ترموستات ودر ترموستات را تمییز کرده ترموستات نو را درست درجای خود قرار داده و با واشر نو و چسب دوباره می بندیدتا نشتی ندهد ومراحل را تکمیل می کنید.

پشتیبانی
ارسال دیدگاه