جدول کامل عیب یابی خودرو و روش رفع عیب آن

ECU خودروهای
قطعات بدنه خودرو
قطعات بدنه خودرو

جدول یک عیب یابی خودرو و روش رفع عیب آن

جدول کامل عیب یابی خودرو و روش رفع عیب آن

 

نوع عیب علت خرابی
روشن نشدن خودرو       1 – سوئیچ اینرسی : ممکن است دراثر ضربه شدید       به خودرو ( مانند دست انداز) عمل کرده باشد.
     2 – سنسور دورموتور ممکن است خراب باشد یا

براده به نوک آن چسبیده باشد.

     3 – پمپ بنزین ( فیوز – سیم کشی – پمپ بنزین )
    4 – رله اصلی دوبل : دراین حالت چراغ چک                  پشت آمپر نداریم .
   ولی اگر رله بنزین ایراد داشته باشد چراغ چک داریم
   5 – گیرکردن شافت استپر موتور
     6 – با دیاگ چک شود دمای آب چند درجه است (           مثلاً اگر 40- یا 215+ را نشان دهد فشنگی آب یا             سیم  کشی ایراد دارد
     7 – در خودروهای پیکان وRD     سنسورMAP
    8 – باتری
    9 – قطع شدن تغذیهECU    : در این حالت نیز چراغ          چک پشت آمپر خاموش است . با توجه به نقشه ،            مسیر ولتاژ 12 ولت و سوئیچ باز را چک کنید .
     10 – خرابیECU  : به عنوان مثال اگر چراغ چک             نداشته باشیم ممکن است آی سی رگولاتور یا رله        دبل خراب باشد .
 

 

خودرو درهنگام صبح با استارت زیاد روشن میشود اگر زیاد گاز داده شود خاموش میشود

    1 – سنسور مپMAP
 

 

خودرو درهنگام صبح بااستارت اول روشن نمیشود اما دربقیه اوقات فوراً روشن میشود

    1 – فشنگی یا سنسور دمای آب
 

 

خودرو درهوای سرد روشن نمیشود

    1 – فشنگی یا سنسور دمای آب
خودرو درهوای سرد مثلاً   صبح ها به محض روشن شدن خاموش میشود به معنای دیگر ساسات نمیکند و باید پا روی پدال نگه داشته شود  

 

1 – استپر موتور (ممکن است نوک آن کثیف شده             باشد یا شفت آن براثر انبساط و انقباض گیر کرده             باشد ( استپر را تمیزکرده و چند قطره به انتهای             شفت روغن بزنید ) .

    2 – گرمکن هوزینگ دریچه گاز
    3 – سنسور دمای آب
 

 

خودرو به صورت نیمه کامل روشن میشود و بارها کردن سوئیچ دوباره خاموش میشود

     1 – خراب شدن و نیم سوز شدن کویل
 

 

روشن نشدن خودرو درهنگام استارت گرم ( یعنی 20 تا 30 دقیقه بعد از خاموش شدن موتور درتابستان )

     1 – سنسور دور موتور ایراد دارد ( این سنسور دراثر         گرما زیاد کیفیت خود را از دست داده است ) یا براده       های نوک آن تمیز شود
 

 

بد روشن شدن خودرو در آب و هوای سرد

     1 – سنسور دمای آب
 

 

خودرو درهنگام روشن شدن دچار خام سوزی میشود

     1- سنسور اکسیژن خراب است

( گرم کن آن کار نمیکند )

 

 

خاموش شدن خودرو دردورآرام

 

 

1 – گیرکردن شافت استپر موتور

     2 – دریچه گاز
 

 

خاموش شدن خودرو دراثر ضربه مانند دست انداز یا تصادف

     1 – سوئیچ اینرسی عمل کرده است .
 

 

با ایجاد بار اضافی دردور آرام، موتور دچار لرش یا خاموش میشود

 

 

1 – استپر موتور

     2 – اگر دیاگ خطای استپر دهد و با تعویض استپر           درست نشد بایدECU     را باز کرده و آی سی مربوط       به استپر را تعویض کنید .
 

با چرخاندن فرمان هیدرولیک دردور آرام ، موتور دچار لرزش یا خاموش میشود

     1 – سنسور فشار فرمان هیدرولیک
     2 – استپر موتور
     3 – اگردیاگ خطای استپر دهد و با تعویض استپر             درست نشد بایدECU   را بازکرده و آی سی

مربوط به استپر را تعویض کنید

 

 

خاموش شدن موتور دربعضی اوقات هنگام کاهش سرعت و زمانیکه دنده درگیراست ( به خصوص پشت چراغ قرمز)

     1 – سنسور سرعت خودرو

( فیوز و سیم کشی چک شود)

 

خاموش شدن (کپ کردن ) ماشین به خصوص درزمان رها کردن ناگهانی پدال

 

 

1 – خرابی استپر موتور

     2 – اگر دیاگ خطای استپر دهد و با تعویض استپر            درست نشد بایدECU     را بازکرده و آی سی

مربوط به استپر را تعویض کنید

 

 

درهنگام خاموش کردن ، موتور لرزش دارد

      1 – سنسور مپMAP
ایجاد حالتCUT OFF     قبل از رسیدن دور موتور به رد لاین ( مثلاً دور موتور به 3000 نمیرسد )  

 

1 – سنسور دور موتور

      2 – ممکن است فاصله بین سنسور دور موتور

با دنده کم شده باشد ( با یک واشر نسوز 1 یا 2             میل بین سنسور و بدنه فاصله را زیاد کنید)

       2 –ECU موتور : مسیر منفی دریچه گاز را با یک               سیم نازک اتصال کوتاه کنید یا مسیرهای جریان

روی برد را بازبینی کرده تا قطعی بوجود نیامده باشد .     درغیراینصورت ایپرام برنامه ریزی شود یا آیسی دور          موتور و دریچه گاز تعویض شود.

 

 

ثابت ماندن یا حرکت نکردن دورسنج دریک دورموتور مشخص ( یا شلاق زدن )

 

 

1 – سنسور دور موتور

 

 

دودکردن خودرو به طور محسوس در زمانی که موتور خنک میباشد یا بعد از گرم شدن موتور ( معمولاً دریکی از حالات )

 

1 – سنسور دمای آب

    2 – برنامه ریزی ایپرامECU
 

دود کردن موتور درحالت عادی ( دود سیاه )

 

 

1 – گرفتگی انژکتورها

    2 – نشتی از ناحیه اورینگ انژکتور
    3 – برنامه ریزی ایپرامECU
 

 

دود کردن موتور گاهی اوقات که درهنگام گازدادن کم یا زیاد میشود

 

1 – سنسور سرعت خودرو

    2 – گرفتگی و کثیفی فیلتر بنزین
 

 

درسربالایی ها و هنگام شتاب گیری

    1 – پمپ بنزین
 

 

خودرو درسربالایی ها شتاب لازم ندارد ولی به سمت سرپایینی بدون مشکل است

 

 

1 – سنسور مپ ( منیفولد)

    2 – اگر موتور تعمیر شده است تسمه تایم چک شود
 

 

در سربالایی و هنگام دنده معکوس خودرو ریپ میزند

    1 – سنسور سرعت خودرو
 

درشتاب گیری موتور مکث دارد ( سکته میزند)

 

 

1 – فیلتر بنزین خراب است

    2 – شمع ها و وایر
    3 – برای 206 بهتر است از شمع سوزنی اصلی               استفاده شود
 

 

خودرو درهنگام گازخوردن یا برداشتن پدال گاز دچار دور موتور نامنظم (ریپ) میشود

 

1 – سنسور مپMAP

موتور کشش ندارد و مصرف بنزین افزایش یافته است  

 

1 – خراب شدن و نیم سوز شدن کویل

    2 – کثیف بودن فیلتر هوا
     3 – شمع و وایرها ( برای 206 بهتراست از شمع              سوزنی اصلی استفاده شود)
     4- به هم ریختن برنامه ایپرامECU
موتور کشش ندارد  

 

1 – نشتی یا گرفتگی انژکتورها

     2 – به هم ریختن برنامه ایپرامECU
 

 

کاهش دور موتور به مقدار قابل توجه درزمان گرفتن کولر دردور آرام خودرو

 

 

1 – خرابی استپر موتور

 

 

گازخوردن بی دلیل پس از روشن شدن موتورخودرو

 

1 – خرابی استپر موتور

خودرو بی دلیل گاز می خورد و یا دور موتور بالا میرود  

 

1 – استپر موتور

     2 – سنسور و موتور دریچه گاز ( درصورت وجود)
    3 – مپ سنسور ( سنسور فشار هوای ورودی)
    4 – ایراد سیم و پدال و دریچه گاز
    5 – سیستم ورودی هوا و منیفولد (نشتی هوا از             هوزینگ دریچه گاز)
    6 – سنسور دور موتور
      7 –ECU     موتور ( ایپرام یا فلش برنامه ریزی شود )
     8 – انژکتر ها و غیره
     9 – ممکن است دراثر شستشوی موتور و یا بارندگی       به بعضی از سنسورها مانند کیلومتر آب رسیده باشد       و باعث کارکرد نامنظم و بهم ریختگی آی سی یو             شود. معمولاً با فلش رفع عیب میشود
نوسان دور موتور دردور آرام و کاهش افزایش دورموتور  

 

1 – ترمینالهای سوکت دریچه گاز ممکن است                سولفاته شده باشند

     2 – خرابی استپر موتور
     3 – نشتی هوا از اتصالات مجموعه هواکش تا دریچه
      4 – تنظیم نبودن پتانسیومترCO     در پیکان وRD
     5 – کثیف شدن نوک سنسور دور موتور
     6 – انژکتورها
     7 – شمع ها
     8 –ECU  موتور (ایپرام یا فلش برنامه ریزی شود)
خودرو دردور آرام بد کارمیکند و مصرف سوخت زیاد است  

 

1 – سنسور دمای آب

     2 –ECU     موتور ( ایپرام یا فلش برنامه ریزی شود)
 

نوسان دورموتور دردورهای بالا

 

 

1 – کثیف بودن یا آب خوردگی سنسور دریچه گاز

 

 

هنگامیکه خودرو سرد است دورموتور در حد نرمال و درموقع گرم بودن دورموتور تا حالتCUT OFF     بالا میرود

 

1 – سنسور دریچه گاز

 

 

بالا رفتن دورموتور (پراید بدون فرمان هیدرولیک ) و نوسان دردور آرام

 

 

1 – اتصال بدنه شدن سیم فشار هیدرولیک

( از اتصال بدنه بودن ممانعت شود)

 

 

بالا نرفتن دورموتور از یک حد خاص

 

1 – پتانسیومتر دریچه گاز

با گازدادن خودرو خاموش میشود  

 

1 – پتانسیومتر دریچه گاز

     2 – ممکن است پمپ بنزین ضعیف باشد و فشار              سوخت کم شده باشد
      3 – احتمال دارد منفی دریچه گاز قطع باشد . مسیر        هرسه سیم را تاECU     چک کنید. اگز سالم                 بودECU     را بازکنید و مسیر منفی را با یک سیم         اتصال کوتاه کنید . اگر درست نشد ایپرام را برنامه           ریزی کنید درغیراینصورت آی سی دریچه گاز تعویض          شود و همچنین مسیرهای روی برد چک شود.
خودرو حالتی شبیه به سه کار میکند ( لرزش شدید)  

 

1 – سنسورMAP     (پارس ، سمند و 405) چک شود

      2 – انژکتور
      3 – شمع و وایرها
      4 –ECU     موتور : ممکن است آی سی انژکتور              خراب شده باشد
دمای آب و آمپر آب بالا میرود  

 

1 – شمع ها چک شود

     2 – ترموستات کنترل شود
     3 – سنسور دمای آب
     4 –ECU      موتور ( آی سی مربوط دمای آب ممکن        است خراب باشد )
فن با روشن شدن موتور یکسره کارمیکند  

 

1 – رله فن چک شود

     2 – مقاومت یا یونیت فن چک شود
     3 – ایپرامECU     برنامه ریزی یا فلش شود ( ممکن          است است دراثر شستشوی موتور و یا بارندگی به         بعضی از سنسورها مانند کیلومتر آب رسیده باشد و      باعث کارکرد نامنظم و بهم ریختگی ای سی یو شود ،      معمولاً با فلش رفع عیب میشود)
     4 – آی سی فن یا دمای آبECU     تعویض شود
دمای آب و آمپر آب بالا میرود و صدای قل قل درهنگام خاموش کردن به گوش میرسد  

 

1 – واشر سرسیلندر سوخته است

    2 – سنسور دمای آب
   3 – آی سی فن یا دمای آبECU     تعویض شود
درمسافت های به طور پیوسته پرگاز موتور سکته (مکث) دارد  

 

1 – فیلتر بنزین خراب است

     2 – درخودروهای دوگانه درهر دو حالت اگر این اتفاق       بیفتد معمولاً به سیم کشی کوئل مربوط میشود.
 

 

دوده سیاه خشک روی شمع می بندد

 

1 – سنسور دمای آب

 

 

حافظه موقت دائماً پاک میشود

 

 

1 – رله دوبل ایراد دارد

ریپ زدن موتور درحال حرکت:توضیح مشکل : روشن شدن موتور و حرکت آن بدون مشکل است ولی هنگامیکه سعی میکنید با سرعت ثابت حرکت کنید ، موتور بد کار میکند. مشاهده میکنید که عملکرد موتور هنگامیکه گرم و سرد است متفاوت است .  

 

1 – اگر خودروی شما دارای کاربراتور است ، دهانه آن       ممکن است تنظیم نباشد و یا خراب شده باشد

    2 – موتور ممکن است خیلی داغ شده باشد
     3 – تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است درفشار           خیلی کمی کارکند
     4 – زمانبندی احتراق ممکن است غلط باشد
     5 – ممکن است مشکل احتراق وجود داشته باشد
     6 – ممکن است مشکلی در کامپیوتر کنترل کننده           خودرو وجود داشته باشد
     7 – فیلتر بنزین ممکن است که گرفتگی داشته باشد
     8 – مبدل گشتاور درگیربکس ممکن است که درزمان       صحیحی قفل نکند یا سربخورد
       9 – ممکن است نشت درسیستم واکیوم وجود              داشته باشد
      10 – سوپاپEGR     ممکن است گیر کرده باشد
     11 – اکسل ها ممکن است شل شده باشند یا              خوردگی داشته باشند
     12 – انژکتورهای سوخت ممکن است کثیف شده           باشند.
 

 

صدای تق تق از اگزوز :توضیح مشکل : با فشاردادن پدال گاز ، از اگزوز صدای تق تق میشنوید . کارکردن موتور بنظر خوب میرسد ولی مصرف سوخت بالا رفته است .

 

 

1 – در سیستم واکیوم نشت وجود دارد

     2 – یک یا چند تا از انژکتورهای خودروی شما نشت         دارند
     3 – در اگزوز خودرو سوراخی پدید آمده است.
روشن شدن چراغ آب به همراه چراغSTOP     درخودروی خانواده 405 وRD      روشن شدن چراغ آب به همراهSTOP     زمانیکه             درجه آب پایین باشد و دور تند فن یکسره عمل نماید        به احتمال قوی ایراد از سنسور دمای آب خودرو و یا          سیم کشی وECU     میباشد و با چک کردن میزان          آب رادیاتور و خنک بودن موتور به نزدیک ترین                  نمایندگی جهت تعویض سنسور و بازدید سیم کشی        و ای سی یو مراجعه نمایید . حال درصورتیکه دمای         آب نیز بالا باشد درنتیجه موتور واقعاً جوش آورده و نیاز       به بررسی سیستم خنک کننده دارد . در صورت عدم       عملکرد فن های رادیاتور ابتدا جهت چک کردن                 فیوزهای فن موجود در جعبه فیوز کالسکه ای ( داخل       محفظه موتور سمت راننده پشت چراغ جلو چسبیده       به گلگیر) که داخل آن 4 فیوز سبز رنگ وجود دارد 2         فیوز متمایل به سمت جلو خودرو که شل میباشند           یدک بوده و 2 فیوز دیگر اصلی میباشند درصورت             معیوب بودن با یدک تعویض گردند . حال از سفت بودن      سوکت های زیر جعبه فیوز کالسکه ای اطمینان حاصل     نمایید . درصورت عملکرد فن ها هواگیری را روی خودرو     انجام دهید . بدین ترتیب که ابتدا خودرو را خاموش            نموده و اجازه دهید سیستم کاملاً سرد گردد . دو پیچ     هواگیری قبل و بعد از ترموستات که یکی برنجی و            دیگری پلاستیکی میباشد را با احتیاط بازنموده و از          درب رادیاتور آب اضافه کرده تا آب بدون حباب از این           دوپیچ بیرون بزند سپس به میزان مناسب ضد یخ            اضافه کرده و پیچ ها و درب رادیاتور را محکم ببندید .        درصورت جوش آوردن مجدد ، ایراد احتمالی از                  ترموستات ، سنسور آب و فن ها ، رله ها و یایونیت          مربوطه و سیم کشی میباشد.
ایراد دزدگیر خودروی سمند و پارسELX      اگر خودروی شما از خانواده سمند و یا پارسELX     و       دارای سیستم هوشمند (دزدگیر) میباشد جهت              تنظیم ابتدا میزان حساسیت شوک سنسور را در            سیستم هوشمند روی 30 – 40 تنظیم نمایید . حال        جهت ریست نمودن سیستم هوشمند ابتدا توسط          کلید آژیر صدای آن را قطع کرده و سپس با برداشتن        سر منفی باتری و سوکت سه پایه قهو ه ای آژیر           مشکی رنگ ( داخل محفظه موتور سمت شاگرد)           سیستم را ریست نموده و مجدد سوکت و سرباتری         نصب و سیستم آژیر را با کلید مربوطه فعال نمایید .         درصورت برطرف نشدن ایراد با آزاد کردن سوکت               دوپایه مشکی پشت چراغ جلو سمت راننده ، موقتاً        میکروسوئیچ درب موتور را ازمدار خارج نموده و جهت         بازدید سیستم هوشمند ، میکروسوئیچ ها و آژیر به         تعمیرگاه مراجعه نمایید.
 

 

اگر ماشین موقع شروع به گازدادن یا برداشتن پا از روی پدال گاز در دنده 1 یا 2 ماشین تقه بزند

 

1 – سنسور کیلومتر ایراد یا قطع است

 

 

خاموش شدن ماشین درمواقعی که درجا کارمیکند

 

1 – سنسور کیلومتر ایراد یا قطع است

 

 

افزایش مصرف سوخت و بدکارکردن خودرو به خصوص در دورهای بالا

     1 – سنسور کیلومتر ایراد یا قطع است
کد دهی به سمند معمولی  

 

سمت چپ زیر فرمان یک درب قراردارد که همانند یک        جا فیوزی است . که با چند پیچ چهارسو و چند دیاق        وصل شده . آنرا آزاد کرده و گیرنده آن را که همانند          یک رله است خارج میکنید . سپس دوعدد پدی که         داخل کیت گیرنده قراردارد را برای لحظه ای اتصال           کوتاه داده و رها میکنید . آنگاه دکمه ریموت کنترل را         چند بار فشار دهید تا باصدای چند رله اتمام کددهی         را بشنوید . ریموتها اینک کد گرفته است .

 

hamid
ارسال دیدگاه