پایش وضعیت سنسور پدال گاز خودروهای با دریچه گاز برقی

سنسور پدال گاز

سنسور دریچه گاز زیمنس پژو
سنسور دریچه گاز زیمنس پژو

در خودروهای با موتور بنزینی که دریچه گاز توسط موتور الکتریکی باز و بسته میشود، ارتباط راننده با موتور از طریق پودال گاز و در سیستم های با دریچه گاز مکانیکی بوسیله سیم گاز انجام میگرفت، هم اکنون به دلیل کنترل میزان آییندگی هوای زیست محیطی و همچنین بهره بردن از سیستم های کنترلی همچون سیستم کنتر ل دریچه گاز برقی و سیگنال هوای الکتریکی پدال به ،سرعت خودرو عنوان زمینه ساز این قابلیت ها بسیار حساس هستند . بنابراین از دست رفتن این سیگنال ها الکتریکی باعث عدم وجود ارتباط بین راننده و موتور خودرو میگردد که در برخی شرایط مخاطرات جوانی و مالی را در پی خواهد داشت. هدف از این پژوهش پایش وضعیت سنسور پدال گاز خودروهای با موتور بنزینی مجهز به دریچه گاز برقی میباشد. ابتدا خودرویی با موتور بنزینی و دریچه گاز برقی به ادوات اندازهگیری و داده برداری مجهز گردید. سپس با ایجاد عیب عمودی در سیگنالهای سنسور پدال گاز نوع شش سیم، واکنش موتور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش می تواند در مشخص کردن و رفع عیوب مربوطه به سیگنالهای ارسالی سنسور پدال گاز به واحد کنترل الکترونیکی موتور خودرو مثمر ثمر باشد.

برای دانلو کامل مقاله کلیک کنید

yadakjo.ir

۱، فرشید نوری۲، صیاد نصیری۳، محمد مرادی نربین۴، محمد رجبلو۵، سید عباس حسینی خالدی۶بیژن معاونی

دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

hamid
ارسال دیدگاه