آموزش تعمیر پیکان+ترموستات+تسمه دینام

پیکان
پیکان
پیکان

آموزش تعمیر پیکان+ترموستات+تسمه دینام

تعویض تسمه دینام وترموستات پیکان

آموزش تعویض تسمه دینام و ترموستات پیکان

آموزش تعوض تسمه دینام پیکان

برای این کار شما به یک آچار ۱۳ ویک تالیبر نیاز دارید

۱-مرحله اول کابوت ماشین را بالا بزنید

۲- با آچار ۱۳ پیچ روی دینام را شل می کنید

۳-دینام را به سمت بالا می کشید تاجایی که  تسمه شل شود وبیرون بیاید

۴-تسمه کهنه را بیرون می کشید وتسمه نورا روی فولی میل لنگ وواتر پمپ ودینام جا می زنید

۵-با تالیبر یا یک اهرم محکم دینام را به سمت پایین هل می دهید تا جای که تسمه به اندازه یا سانتی متر خلاصی داشته باشد پیچ دینام را سفت می کنید

مرحله بعد آموزش تعویض ترموستات می باشد

برای این کار شما به بکس ۱۳ رابط کوتاه وجغجغه ودو سو نیاز دارید

۱-ماشین خنک باشد وبست روی شلنگ ترموستات را شل می کنید وشلنگ را بیرون می کشید

۲-با اچار دو پیچ روی در ترموستات را باز می کنید

نتیجه تصویری برای ترموستات پیکان

۳-در را بلند کرده وترموستات کهنه  را بیرون می کشید

نتیجه تصویری برای ترموستات پیکان

۴-جای ترموستات ودر ترموستات را تمییز کرده ترموستات نو را درست درجای خود قرار داده و با واشر نو وچسب دوباره می بندیدتا نشتی ندهد ومراحل را تکمیل می کنید.

yadakjo

hamid
ارسال دیدگاه