موتور چیست و چند نوع هستند و چگونه کار می کنند؟

کراس اوور جمع و جور SEM DX3
کراس اوور جمع و جور SEM DX3

موتور چیست ؟

 وظیفه اصلی و تعریف موتور:دستگاهی که انرژی شیمیایی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند و باعث حرکت وسیله می شود.

سیستم موتوری خودرو سواری
سیستم موتوری خودرو سواری

موتور چیست ؟

 وظیفه اصلی موتور

دستگاهی که انرژی شیمیایی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند و باعث حرکت وسیله می شود

 بخش اول

ﺳﻮﺧﺖ، اﺣﺘﺮاق وآلاینده ها

۱٫سوخت

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻗﺪرت درون ﻣﻮﺗﻮر،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ درون ﺳﯿﻠﻨﺪرﻫﺎ، ﻣﺎده ای ﻣﺤﺘﺮق ﮔﺮدد و در اﺛﺮ اﯾﻦ اﺣﺘﺮاق، ﻣﻘﺪاری اﻧﺮژی آزاد ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻣﺎده ای ﮐﻪ درون ﺳﯿﻠﻨﺪرﻫﺎ ﻣﺤﺘﺮق ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﺳﻮﺧﺖ Fuel ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

استخراج و پالایش نفت خام : (Oil Refinig)

اکثر سوخت های مورد استفاده در خودروها، جز مشتقات نفت خام می باشند.نفت خام از طریق حفاری و از زمین اسخراج می گردد.

 ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻧﻔﺖ ﺧﺎم (Elements Of Crude Oil) :

اﻏﻠﺐ ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻔﺖ ﺧﺎم، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮل آﻧﻬﺎ از اﺗﻢ ﻫﺎی ﻫﯿﺪروژن و ﮐﺮﺑﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻨﯽ، ﺧﺎﻧﻮاده آﻟﮑﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺟﺰء ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﻫﺎی ﺳﯿﺮﺷﺪه ﺧﻄﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻮﻟﮑﻮل اﯾﻦ ﻣﻮاد در ﺗﻌﺪاد اﺗﻢ ﻫﺎی ﮐﺮﺑﻦ و ﺗﻌﺪar اد اﺗﻢ ﻫﺎی ﻫﯿﺪروژن آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 ﭼﻬﺎر ﻣﺎده اول (ﻣﺘﺎن-اﺗﺎن- ﭘﺮوﭘﺎن- ﺑﻮﺗﺎن) در دﻣﺎﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﮔـﺎز ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺷﺶ ﻣﺎده ﺑﻌﺪی (ﭘﻨﺘﺎن-ﻫﮕﺰان- ﻫﭙﺘﺎن-اﮐﺘﺎن ﻧﻮﻧﺎن- دﮐﺎن) در دﻣﺎﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺎﯾﻊ وﺟﻮد دارﻧﺪ و از آﻟﮑﺎن ﻫﺎ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ (آﻧﺪﮐﺎن)در دﻣﺎﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺟﺎﻣـﺪ هستند.

ﮔﺎز ﻣﺘﺎن ﻫﻤﺎن ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭼﺎه ﻫﺎی ﻧﻔـﺖ ﺧـﺎم اﺳـﺘﺨﺮاج ﻣـﯽ ﺷـﻮد وﮔـﺎز ﻣـﺎﯾﻊ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺑﺮج ﺗﻘﻄﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن ﮔﺎز ﭘﺮوﭘﺎن ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـد. ﺑﻨـﺰﯾﻦ ﻧﯿـﺰ ﺗﺮﮐﯿﺒـﯽ از ﭘﻨﺘـﺎن،هگزان، ﻫﭙﺘﺎن، اﮐﺘﺎن، ﻧﻮﻧﺎن و دﮐﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. وﻟﯽ در ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ و ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻫﻤﭽـﻮن ﻧﻔـﺖ و ﮔﺎزوﺋﯿـﻞ، ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی ﭘﻨﺘﺎن، ﻫﮕﺰان، ﻫﭙﺘﺎن، اﮐﺘﺎن، ﻧﻮﻧـﺎن و دﮐـﺎن، ﻣﻮﻟﮑـﻮل ﻫـﺎی ﻫﯿـﺪروﮐﺮﺑﻦ ﻫـﺎی ﺣﻠﻘﻮی و ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﺑﺰرگ و ﺣﺠﯿﻢ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.

 ﻋﺪد اﮐﺘﺎن ﺳﻮﺧﺖ (Octane Number Of Fuel)

ﻋﺪد اﮐﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻮﺧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮﺧﻮدﺳﻮزی و اﺷﺘﻌﺎل ﺧﻮدﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ. ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻋﺪداﮐﺘﺎن ﯾﮏ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻤﺎﯾﻞ آن ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﺧw ﻮدﺳﻮزی ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺪد اﮐﺘﺎن ﺑﻨﺰﯾﻦ، ﺑﻪ آن ﺗﺘﺮااﺗﯿﻞ ﺳﺮب C2 H5)4Pb) اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻀﺮ اﺳﺖ.

ﻋﺪد ﺳﺘﺎن ﺳﻮﺧﺖ (Cetane Number Of Fuel)  :

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی دﯾﺰل، اﺑﺘﺪا ﻫﻮا ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺳﭙﺲ ﺳﻮﺧﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﮋﮐﺘﻮر ﺑﺮ روی آن ﭘﺎﺷﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ازآﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذرات رﯾﺰ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﺤﺘﺮق ﻣﯽ ﮔﺮدد. زﻣﺎن ﺑﯿﻦ ﭘﺎﺷﺶ ﺳﻮﺧﺖ و ﺷﺮوع اﺣﺘﺮاق را زﻣﺎن ﺗﺎﺧﯿﺮ اﺣﺘﺮاق ﮔﻮﯾﻨﺪ. ﻋﺪدﺳﺘﺎن ﺑﯿﺎﻧﮕﺮﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﺳﺖ.

ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺣﺘﺮاق  (Combustion Process) :

ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻗﺪرت در ﻣﻮﺗﻮر، ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺤﺘـﺮق ﮔـﺮدد و ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﯽ دﯾﮕـﺮ ﺑﺴﻮزد، ﺗﺎ اﻧﺮژی ﺳﻮﺧﺖ آزاد ﮔﺮدد. ﺑﻪ اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯽ ﺳﻮزد و اﻧﺮژی آن آزاد ﻣﯽ ﺷﻮد، اﺣﺘﺮاق (Combustion) ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 اﺣﺘﺮاق ﮐﺎﻣﻞ

از ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺗﻢ ﻫﺎی ﻫﯿﺪرژن و ﮐﺮﺑﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ ﺳﻮw.C ﺧﺖ ﺑﺎ اﮐﺴﯿﮋن، ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻫﻤﭽـﻮن ﮔـﺎز دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ (CO2) وآب (H2O) ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ از واﮐـﻨﺶ ﯾـﮏ ﻫﯿـﺪروﮐﺮﺑﻦ ﺑﺎ اﮐﺴﯿﮋن ، ﻓﻘﻂ دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ و آب ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﺑﻪ آن ﯾﮏ اﺣﺘﺮاق ﮐﺎﻣﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل، ﯾﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﮔﺎز ﻣﺘﺎن (CH) ﺑﺎ دو ﻣﻮﻟﮑﻮل ﮔﺎز اﮐﺴﯿﮋن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه و در اﺛر این اﺣﺘﺮاق ، ﯾﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﮔﺎز دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ (CO) و دو ﻣﻮﻟﮑﻮل آب (H2O) ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ.

CH4+2O2 —–> CO2+2H2O

ﻧﺴﺒﺖ اﺧﺘﻼط ﻫﻮا و ﺳﻮﺧﺖ (Air/Fuel Ratio):

ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎ ﻫﻮا ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺎﺷﺪ. زﯾﺮا اﮔﺮ درﺻﺪ ﺳﻮﺧﺖ در ﻣﺨﻠﻮط اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﺨﻠﻮط ﻏﻨﯽ ﺗﺮ ﮔﺮدد، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد اﮐﺴﯿﮋن ﮐﺎﻓﯽ، ﻣﻘﺪاری از ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺼﻮرت ﻧﺴﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺎزﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ از اﮔﺰوز ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﮔﺮ درﺻﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺨﻠﻮط ﻫﻮا – ﺳﻮﺧﺖ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﺨﻠﻮط ﺳﻮﺧﺖ ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻢ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﺳﻮﺧﺖ، ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺣﺘﺮاق ﮐﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﺣﺘﺮاق ﻫﺎی ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺨﻠﻮط از ﯾﮏ ﺣﺪی ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ، اﻣﮑﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﺣﺘﺮاق ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻧﺴﺒﺖ اﺧﺘﻼط ﻫﻮا و ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ، ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺘﺮاق و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﻣﻮﺗﻮر دارد. وﻟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻮﻟﯽ واﮐﻨﺶ اﺣﺘﺮاق و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ، ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ را ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری اﯾﺪه آل ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد.

 اﺣﺘﺮاق ﻧﺎﻗﺺ (Missfire) :

ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺘﺮاق و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮﺧﺖ، اﺣﺘﺮاق ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﻢ ﻧﺸﺪه و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺮﺑﻦ و ﻫﯿﺪروژن ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ  CO و H2O ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘﺪاری از ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺼﻮرت ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﻫﺎی ﻧﺴﻮﺧﺘﻪ THC، ﮔﺎز ﻣﻨﻮاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ (CO)، اﮐﺴﯿﺪﻫﺎی ﻧﯿﺘﺮوژﻧﯽ (NO2) و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت واﺳﻄﻪ ﻫﻤﭽﻮن(HC) ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع اﺣﺘﺮاق ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ، اﺣﺘﺮاق ﻧﺎﻗﺺ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

  ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر اﺣﺘﺮاق ﺑﺼﻮرت ﻧﺎﻗﺺ ﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد، ﻫﻢ ﻣﻘﺪار اﻧﺮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﻢ ﻣﯿﺰان آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﺮ ﭼﻘﺪر اﺧﺘﻼط ﺳﻮﺧﺖ و ﻫﻮا ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و اﮐﺴﯿﮋن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮﺳﺪ، اﺣﺘﺮاق ﮐﺎﻣﻠﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺨﻠﻮط ﻧﺸﺪن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻮﺧﺖ و ﻫﻮا، ﻋﺪم وﺟﻮد اﮐﺴﯿﮋن ﮐﺎﻓﯽ، وﺟﻮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﻫﺎ در ﺳﻮﺧﺖ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدن ﺷﮑﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق، ﺗﺠﻤﻊ دوده در ﺟﺪاره ﻫﺎی ﺳﯿﻠﻨﺪر و … ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺣﺘﺮاق ﻧﺎﻗﺺ ﮔﺮدد.

اﻟﺒﺘﻪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻫﻮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ، ﮔﺎزﻫﺎی آﻻﯾﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻮع NOx، SO و ﯾﺎ SO3 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﻮﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ (ﺳﻮﺧﺖ ﻏﻨﯽ ﺗﺮ)، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاد آﻻﯾﻨﺪه ای ﻫﻤﭽﻮن HC، CO و دوده ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

احتراق

 سیستم تخلیه دود

 بخش دوم

موتور

 • سیستم موتور تشکیل شده است از:
 • ساختمان مکانیکی موتور
 • سیستم هوا رسانی و تخلیه دود
 • سیستم سوخت رسانی
 • سیستم روغن کاری
 • سیستم خنک کاری
 • سیستم های برق

لوازم یدکی خودرو سواری

۱)ساختمان مکانیکی موتور

 انواع موتورها

 موتور

دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺮژی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﮐﺖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

نوع موتور :

۱٫گرمایی

     الف ) احتراق داخلی

 • اشتعال جرقه ای
 • اشتعال تراکمی
 • موتورهای چهار زمانه
 • موتورهای چهار زمانه

    ب ) احتراق خارجی

۲٫الکتریکی


رانندگی مطمئن

موتورهای احتراق داخلی :

۱) اﺷﺘﻌﺎل ﺟﺮﻗﻪ ای (spark ignition)

 ﻣﺨﻠﻮط ﺳﻮﺧﺖ و ﻫﻮا ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﮑﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺟﺮﻗﻪ آن را ﺷﻌﻠﻪ ور ﻣﯽ ﮐﻨﺪ(ﺑﻨﺰ۱۸۸۶).

۲) اشتعال تراکمی (Comperession ignition) :

   ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی دﯾﺰل ﺷﻤﻊ ﻧﺪارﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﻫﻮا را ﻣﯽ ﻣﮑﻨﺪ و آﻧﺮا ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺳﻮﺧﺖ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺷﺪن ﻫﻮا ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺷﺪن ﺳﻮﺧﺖ در ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر دﯾﺰل ﻣﯽ ﺷﻮد (رودوﻟﻒ دﯾﺰل۱۸۹۲).


mercedesbez-a45-amg
mercedesbez-a45-amg

موتورهای چهار زمانه :

اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺒﺎرت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ Four-cycle-Engiue اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺗﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را در ﭼﻬﺎر ﮐﻮرس ﭘﯿﺴﺘﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. (ﺣﺮﮐﺖ ﭘﯿﺴﺘﻮن از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺧﻮد در ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎی ﺧﻮد در ﺳﯿﻠﻨﺪر را ﯾﮏ ﮐﻮرس ﭘﯿﺴﺘﻮن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ). در ﺑﯿﺎن ﻓﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ را ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺑﺎ ﭼﺮﺧﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ Four-Stroke-cycle-Engiuerag  

 تعاریف

نقطه مرگ بالا :

ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ای ﮐﻪ ﭘﯿﺴﺘﻮن در ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد داﺧﻞ ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺑﻪ آن ﻣﯽ رﺳﺪ را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ. ( TOP DEAD CENTER : T.D.C )

نقطه ﻣﺮگ ﭘﺎﯾﯿﻦ :

ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ای ﮐﻪ ﭘﯿﺴﺘﻮن در ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد داﺧﻞ ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺑﻪ آن ﻣﯽ رﺳﺪ  را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ. (BOTTOM DEAD CENTER : B.D.C )

ﮐﻮرس ﭘﯿﺴﺘﻮن :

ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﮐﻪ ﭘﯿﺴﺘﻮن ﺑﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮگ ﺑﺎﻻ و ﻣﺮگ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ را ﮐﻮرس ﭘﯿﺴﺘﻮن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﺣﺠﻢ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ (ﺳﯿﻠﻨﺪر) :

ﺣﺠﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺴﺘﻮن ﺑﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮگ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺎ ﻣﺮگ ﺑﺎﻻ  را ﻃﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ را ﺣﺠﻢ ﺳﯿﻠﻨﺪر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق  :

ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ ﺳﺮ ﭘﯿﺴﺘﻮن در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮگ ﺑﺎﻻ  را ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﺣﺠﻢ ﻣﻮﺗﻮر :

ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺠﻢ ﺳﯿﻠﻨﺪر و ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﺗﻌﺪاد ﺳﯿﻠﻨﺪر * ﺣﺠﻢ سیلندر = حجم موتور

ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮاﮐﻢ :

ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق/ (ﺣﺠﻢ ﺳﯿﻠﻨﺪر+ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق)

ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺳﯿﻠﻨﺪر:

ﺣﺠﻢ ﺳﯿﻠﻨﺪر + ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻔﻈﻪ ی اﺣﺘﺮاق = ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺳﯿﻠﻨﺪر

ﺧﻮد ﺳﻮزی:

ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﻊ ﺟﺮﻗﻪ ﺑﺰﻧﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺮﻗﻪ ی ﺷﻤﻊ ﻧﻘﻄﻪ ای ﻏﯿﺮ از ﺷﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ.

 ————————————————————

روش ﮐﺎر ﻣﻮﺗﻮر ﭼﻬﺎر زﻣﺎﻧﻪ  ﭼﻬﺎر ﺳﯿﻠﻨدر

 سیستم سوپاپ :

زﻣﺎن ﺑﻨﺪی در ﻣﻮﺗﻮر اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد و ﻧﺒﺎﯾﺪ زودﺗﺮ و ﯾﺎ دﯾﺮﺗﺮ از ﻣﻮﻋﺪ ﻻزم, اﺣﺘﺮاق اﻧﺠﺎم ﺷﻮد آواﻧﺲ ﮐﺮدن ﻣﻮﺗﻮر در دورﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺘﺎب ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮﯾﻊ ﺧﻮدرو و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ اﺣﺘﺮاق ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ رﯾﺘﺎرد ﮐﺮدن زﻣﺎن اﺣﺘﺮاق در ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دور ﻣﻮﺗﻮر ﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر و ﺣﺮارت ﺗﻮﻟﯿﺪی wwدر ﺳﯿﻠﻨﺪرﻫﺎ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ میزان انتشار آلاینده های کمک نماید.

آواﻧﺲ(Advanced):

ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زودﺗﺮ از ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺪه آل اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ را آواﻧﺲ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺜﻞ زودﺗﺮ ﺑﺎز ﺷﺪن ﺳﻮﭘﺎپ دود در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﻠﯿﻪ

رﯾﺘﺎرد(retarded):

ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺪه آل اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ ﻣﺜﻞ دﯾﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﻮﭘﺎپ دود.

 روش کار موتورهای دو زمانه :

اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺗﻮر دوزﻣﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ :

 • ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ و ﭼﻤﻨﺰﻧﯽ( اره زﻧﺠﯿﺮی، دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺮش)
 • ﻣﻮﺗﻮر ﮔﺎزی ﻫﺎ
 • ﺟﺖ اﺳﮑﯽ ﻫﺎ
 • ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻫﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ (ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻫﺎی ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ)
 • ﻣﻮﺗﻮر ﻗﺎﯾﻖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ

سیستم هوا رسانی و تخلیه دود

 

hamid
ارسال دیدگاه